logo2

Civillikums

Par pašvaldībām likums

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

Dzīvokļa īpašuma likums

Par dzīvojamo telpu īri likums

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

Iesniegumu likums

Valsts statistikas likums

Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

Enerģētikas likums

Ūdens apsaimniekošanas likums

Par piesārņojumu likums

Vides aizsardzības likums

Atkritumu apsaimniekošanas likums

Ķīmisko vielu likums

Aizsargjoslu likums

Dabas resursu nodokļa likums

Par grāmatvedību likums

Par uzņēmuma gada pārskatiem likums

Darba likums

Komerclikums

Publisko iepirkuma likums

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums

 

MK noteikumi Nr,1014 '' Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu''

MK noteikumi Nr.1013 '' Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu''

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-98 ''"Eku iekšējais ūdensvads un kanalizācija''

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-08 '' Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami''

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 ''Kanalizācijas ārējie tīkli un būves''

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 ''Ūdensapgādes ārēkie tīkli un būves''

MK Noteikumi Nr.876 ''Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi''

MK Noteikumi Nr.235 ''Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība''

MK Noteikumi Nr.898 ''Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām''

MK Noteikumi Nr.897 '' Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība''

MK Noteikumi Nr.484 '' Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība''

MK Noteikumi Nr.485 ''Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība''

MK Noteikumi Nr.703 '' Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanas, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību''

MK Noteikumi Nr.294 ''Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai''

MK Noteikumi Nr.736 '' Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju''

MK Noteikumi Nr.118 '' noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti''

MK Noteikumi Nr.43 '' Aizsargjoslu arp ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika''

MK Noteikumi Nr.40 '' Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu''

MK Noteikumi Nr.34 ''Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī''

 MK Noteikumi Nr.404 '' dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un māksāšanas kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju''

Ķīmisko vielu likums

MK Noteikumi Nr.575 '' Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi''

MK Noteikumi Nr.1075 ''Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām''

MK Noteikumi Nr.16' Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība''

MK Noteikumi Nr.362 '' Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli''

MK Noteikumi Nr.281 '' Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas''

MK Noteikumi Nr.585 ''Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju''

MK Noteikumi Nr.832 ''Norādījumi par inventarizācijām''

MK Noteikumi Nr.1013 '' Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu''

MK Noteikumi Nr.1014 '' Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu''

MK Noteikumi Nr.999 '' Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu''

MK Noteikumi Nr.916 '' Dokumentu izsrādāšanas un noformēšanas kārtība ''

MK Noteikumi Nr.204 '' Par siltumenerģijas piegādes nosacījumiem ''

MK Noteikumi Nr.1227 '' Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem''

MK Noteikumi Nr.664 '' Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi''

MK Noteikumi Nr.298 '' Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana''

MK Noteikumi Nr.1623 '' Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību''

 

SPRK normatīvie akti

Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju

Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu

Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu

Siltumenerģijas agādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika

Ūdenssaimniecības pakalpojums tarifu aprēķināšanas metodika

 

 

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums"
Reģ.Nr.42403000932
Parka iela 10, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630
Banka: Nordea Bank Plc Latvijas filiāle
Bankas kods: NDEALV2X
Konts: LV42NDEA0000084021487

 

 

Tuesday the 21st - Custom text here - Joomla 3.3 Templates